Eleccions

Capítol d'elecció i recusació
Proposta en discussió

Consideracions
Aquest capítol recull de l'estatut de la UVCLCa allò que estableix respecte del règim d'elecció i recusació i desenvolupa els seus preceptes atenent els principis de democràcia, transparència, igualtat, comportament ètic i respecte a les lleis.
L'estatut estableix com a elegibles per tres anys els membres que han de compondre la Junta Directiva de la unió veïnal. Assigna la funció d'elegir president/a, secretari/ària, tresorer/a i vocals a l'Assemblea General i assigna la funció d'elegir vicepresident/a i si ho considera, un o una vocal a l'Assemblea Veïnal.
Així mateix l'estatut estableix que aquests òrgans unipersonals siguin elegits d'entre la massa social per acord de la majoria simple de l'assemblea corresponent de la UVCLCa. En una votació per cada càrrec i cada votació pot tenir lloc en diferent convocatòria d'assemblea. Tot càrrec que no hagi estat elegit per aquest procediment tindrà el caràcter de provisional. A més, també estableix que cada assemblea pot recusar qualsevol dels càrrecs que ha elegit.
Amb aquestes circumstàncies, la composició de la Junta Directiva pot ser molt diversa en les seves característiques orgàniques. Cada membre individualment pot tenir o no caràcter provisional i pot tenir una data de finalització del mandat no coincident amb la de la resta de membres. Càrrecs vacants i/o provisionals s'han d'elegir en la següent convocatòria d'assemblea.
Per tant, l'elecció de càrrecs de la Junta Directiva, pot esdevenir en un procés gairebé continu. Aquest reglament pretén normalitzar aquest procés i incorporar-ho de forma àgil i eficient dins del dia a dia de la UVCLCa.
Secció primera d'elecció de càrrecs de la Junta Directiva
Article 1. Causes i procés de convocatòria d'elecció
 1. Es convocarà una votació per a l'elecció d'un membre de la Junta Directiva quan el càrrec a elegir estigui vacant o bé tingui caràcter provisional.
 2. Aquesta convocatòria es discuteix en la primera reunió de la mateixa Junta Directiva posterior al fet que ha causat el canvi de circumstància en el càrrec i s'encarrega la convocatòria al president/a.
 3. En el termini màxim d'una setmana el president/a convocarà l'elecció, publicarà aquest fet al portal de transparència i el comunicarà telemàticament als socis de la UVCLCa amb adreça de correu electrònic.
Article 2. Presentació i validació de candidatures.
 1. Es poden presentar candidatures des del moment de la comunicació de la convocatòria fins una setmana abans de l'assemblea que ha de votar.
 2. Pot presentar candidatura per cobrir el càrrec qualsevol soci que, en el moment de la presentació, acomplexi els requisits indicats a l'estatut, sigui major d'edat, no ocupi cap altre càrrec i que no hagi estat recusat per l'assemblea en el darrer any.
 3. La candidatura es presentarà a la Junta Directiva que, en la seva primera reunió posterior a la presentació, ha d'obrir un debat sobre la seva possible validació.
 4. El debat sobre la validació ha d'avaluar si la candidatura acompleix allò exigit al punt 2 d'aquest article. Si ho considera necessari pot demanar-ne documentació addicional.
 5. Quan la Junta Directiva consideri que té tota la informació necessària per avaluar la candidatura emetrà el seu acord que podrà ser «acorda validar la candidatura ... » o «acorda no validar la candidatura ...». En aquest segon cas, a més, ha d'emetre un informe sobre els motius per no validar-la.
Article 3. Efectes de la validació.
 1. Tota candidatura validada tindrà dret a que la UVCLCa enviï fins a tres missatges abans del dia de la votació.
  1. Aquesta comunicació es dirigirà a tots els socis amb adreça de correu electrònic i que hagin donat el seu consentiment per rebre missatges electorals.
  2. Cadascun d'aquests missatges no podrà superar les 1000 paraules ni contenir imatges grans.
  3. S'afegirà sempre un aclariment al missatge per indicar el fet que la UVCLCa no té per què compartir les opinions del candidat, que no es fa responsable del contingut del missatge ja que és un simple transmissor, que la tramesa s'emmarca dintre d'un procés electoral i qualsevol altre que es consideri oportú.
 2. Tota candidatura validada tindrà dret a que la UVCLCa, en el seu lloc web de comunicació, afegeixi un enllaç a qualsevol URL que la candidatura comuniqui.
 3. Per cada candidatura validada s'afegirà un punt a la proposta d'ordre del dia de la següent assemblea competent per a l'elecció del càrrec. Aquest punt es serà «presentació de candidatures i elecció de ...».
 4. Aquests drets decauen en el moment de l'elecció.
Article 4. Procediment d'elecció.
 1. Si en una mateixa reunió de l'assemblea concorren diverses eleccions de càrrecs s'establirà una prelació en las votacions seguint el següent ordre
  1. En l'Assemblea General, president/a, secretari/a, tresorer/a. L'ordre de l'elecció de vocals, si és necessari, l'establirà la mesa de l'assemblea.
  2. En l'Assemblea Veïnal, vicepresident i, si és el cas, vocal.
 2. Si en una elecció s'ha presentat la candidatura d'una persona que ja ha estat elegida en una votació anterior, s'eliminarà de les opcions de vot.
 3. Si es dona el cas que no resta cap candidatura vàlida, s’afegirà la la candidatura del soci més novell que no ostenti ni hagi estat escollit per cap altre càrrec.
 4. El secretari/ària de l'assemblea presentarà el càrrec a elegir i les persones que opten a l'elecció.
 5. D'entre les opcions presentades, els assistents a l'assemblea escriuran el nom d'una de les persones en la papereta de vot.
 6. Les votacions per delegació no poden ser anònimes, així el soci o sòcia que voti per delegació d'altres en l'Assemblea General també ha d'escriure a la papereta el seu identificador UVCLCa i la quantitat de vots que representa. Les votacions de l'Assemblea Veïnal sempre es fan per votació directa, sense delegacions.
 7. Els membres de l'assemblea lliuraran la seva papereta a la mesa que, una vegada finalitzada la votació, les recomptarà i comprovara, si escau, la validesa de les delegacions.
 8. El president/a proclamarà elegit pel càrrec el candidat que hagi obtingut major nombre de vots.
Secció segona de recusació


Secció tercera de transparència
 1. Ha d'aparèixer en el portal de transparència:
  1. El caràcter de provisionalitat de la Junta Directiva si és el cas.
  2. La composició de la Junta Directiva amb la següent informació per a cadascun dels seus membres: càrrec, nom i cognoms, data d'elecció, òrgan que l'ha elegit, data de finalització del seu mandat i, si és el cas, el caràcter de provisionalitat i la data prevista d'elecció.
  3. Cada vocalia ha d'estar qualificada per tal de poder diferenciar el seu encàrrec.